Naše služby

ISO

Spoločnosť PRIMS, s.r.o. poskytuje poradenstvo a praktické riešenia v manažérskych systémoch podľa medzinárodných noriem ISO - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IATF 16949

Audity

Implementuje, udržiava, zlepšuje manažérske systémy, pripravuje spoločnosti na certifikačný/dohľadový audit, prakticky rieši jednotlivé články noriem, vykonáva interné audity manažérskych systémov.

Automotive

Spolupracuje so spoločnosťami v automobilovom priemysle v podobe externého inžiniera kvality, vypracováva 8D reporty, PPAP dokumenty, FMEA analýzy, kontrol plány.

Verejné akcie

Vypracováva systém riadenia organizácie verejných podujatí

Vizuálny manažment

Používa nástroje vizuálneho manažmentu, vytvára dizajn bezpečnostných označení strojov a zariadení, postupov, inštrukcií.

Politika spoločnosti

  • Byť rýchlym a dostupným zdrojom informácií, odborných rád a praktických riešení pre zákazníkov.
  • Byť plnohodnotnou výpomocou v spoločnostiach s obmedzenými zdrojmi na udržiavanie a rozvíjanie manažérskych systémov.
  • Pri vykonávaní externých poradenských činností sa správať ako zamestnanec zákazníka.
  • Zvyšovať svoju odbornosť neustálym vzdelávaním, hľadaním inšpirácií a realizáciou vlastných myšlienok.
  • Rozvíjať povedomie o pozitívnych dopadoch implementácie manažérskych systémov v organizáciách, tým zvyšovať odbornosť pracovníkov riadiacich manažérske systémy s efektom zvyšovania kvality práce a pracovného prostredia, s pozitívnym účinkom na kvalitu života všetkých pracovníkov.

Naši zákazníci

Online poradenstvo

Základné  otázky o manažérskych systémoch:

1. Čo je to ISO?

Skratka z anglického názvu International Organization for Standardization – je medzinárodná, nezávislá, mimovládna organizácia združujúca členov zo 163 národných normalizačných orgánov. Cez svojich členov, spája odborníkov, ktorí spoločne zdieľajú znalosti a rozvíjajú dobrovoľne, na základe konsenzu medzinárodné normy relevantné trhu, ktoré podporujú inovácie a prinášajú riešenia na globálne výzvy. Sídlo sa nachádza v Ženeve.
Jendnými z mnoha noriem, ktoré vydáva ISO sú aj normy pre manažérske systémy, ktorými sa spoločnosť PRIMS, s.r.o. zaoberá:
ISO 9001 – Systém manažérstva kvality
ISO 14001 – Systém manažérstva environmentu
OHSAS 18001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Norma nie vydaná organizáciou ISO, ale momentálne prebieha tvorba novej normy ISO 45001, ktorá normu OHSAS 18001 nahradí. Očakávaný dátum vydania je Február 2018.
IATF 16949 – Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle – Základom je norma ISO 9001, ktorú norma IATF 16949 doplňuje o požiadavky pre automobilový priemysel.

2. Ako môžem získať certifikát manažérskeho systému podľa ISO?
Postup ako získať certifikát:
1. Rozhodnutie manažmentu o tom, že chce implementovať manažérsky systém.
2. Identifikuje sa manažérsky systém – predmet, procesy, hranice systému.
3. Pripraví sa potrebná dokumentácia.
4. Spraví sa kontrola pomocou interného auditu.
5. Organizácia je pripravená na certifikačný audit, po úspešnom certifikačnom audite sa organizácií vystaví certifikát.
Prvý krok je rozhodnutie organizácie, druhý až štvrtý krok vypracováva spoločnosť PRIMS, s.r.o., piaty krok vykonáva certifikačná spoločnosť, ktorú si organizácia vyberie. Konzultačná a certifikačná činnosť musí byť nezávislá.

3. Pre koho je vhodný certifikát manažérskeho systému podľa ISO?
Certifikát manažérskeho systému podľa ISO je vhodný pre všetky organizácie, ktoré zvládnu prvý krok postupu ako získať certifikát (viď otázka č.2).

4. Je možné zaviesť manažérsky systém aj bez certifikácie ISO?
Áno, norma ISO slúži ako návod na implementáciu manažérskeho systému, nemusí byť certifikovaná, pre manažérsky systém sa môže organizácia rozhodnúť pre dôvody uvedené v otázke č. 5. – prínos manažérskeho systému.

5. Čo je to manažérsky systém?
Súbor vzájomne pôsobiacich procesov a ich činností, ktorý efektívne plní požiadavky zákazníka a iných zainteresovaných strán.
Jeho prínosom je:
- Definovaním procesov a využívaním nástrojov kvality sa vytvára prehľad v práci, práca sa štandardizuje čo vedie k zlepšovaniu a zefektívňovaniu procesov.
- Každý proces má svoj ukazovateľ, ktorý definuje výkonnosť systému, slúži ako samohodnotenie, čo je motiváciou pre zlepšovanie.
- Definujú sa zodpovednosti za jednotlivé procesy činnosti, čo zabraňuje nedorozumeniam.
- Vedie k prevencii chýb, zefektívňovaniu vykonávaných činností => zvyšovanie produktivity, znižovanie nákladov.
- Cieľom je zvyšovanie kvality ponúkaných produktov a služieb => zvyšovanie konkurencieschopnosti, získavanie nových zákazníkov => vyšší príjem.

Online poradenstvo

Spoločnosť PRIMS, s.r.o. ponúka tiež online poradenstvo. Prostredníctvom formulára sa môžete pýtať otázky súvisiace s:
manažérskymi systémami podľa noriem ISO,
certifikáciou ISO,
jednotlivými článkami noriem,
nástrojmi a metodikami manažérskych systémov
praktickými radami s konkrétnymi prípadmi
a pod.

Poradenstvo je bezplatné, je určené pre otázky na základné informácie, osvieženie teoretických znalostí, inšpirácie pri
riešení konkrétnych prípadov až po odborné rady. Opýtať sa môžete aj na prípadnú spoluprácu.

Postup:
1. Vyplňte formulár.
2. Nezabudnite kliknúť „Odoslať“.
3. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci email o prijatí otázky.
4. V najkratšom možnom čase očakávajte odpoveď.

 

Upozornenie:
Odoslaním tohto formulára súhlasím so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, na účel on-line poradenstva
v manažérskych systémoch, v rozsahu požadovanom
vo formulári a zároveň som si vedomý oprávnenia
kedykoľvek písomne odoprieť udelený písomný súhlas.

FORMULÁR