Vizuálny manažment

Vizuálny manažment

Online consulting

Basic questions about management systems:

1. What is ISO?

ISO is an independent, non-governmental international organization with a membership of 163 national standards bodies.
Through its members, it brings together experts to share knowledge and develop voluntary, consensus-based, market relevant International Standards that support innovation and provide solutions to global challenges.
You'll find our Central Secretariat in Geneva, Switzerland. (source: www.iso.org)

2. How can I get certificate of management system in compliance with ISO?
Procedure how to get certificate:
1. Decision of management to implement management system.
2. Identify the management system – scope, processes, boundaries
3. Prepare necessary documents.
4. Check implemented management system by internal audit.
5. Organization is ready for certification audit, organization is issued a certificate after successful certification audit.
First step is organization´s decision, second up to fourth step is prepared by PRIMS, s.r.o., fifth step is performed by certification organization, which is chosen by the organization. Consulting and certification activities must be independent.

3. For whom is the certificate suitable?
The certificate of management system in compliance with ISO is suitable for each organization, which can handle the first step of the procedure how to get certificate (see question no. 2).

4. Is it possible to implement management system without certification?
Yes, ISO standard serves as instruction for implementation a management system, organization doesn’t have to be certificated. Organization can decide for implementation of management systems for reasons mentioned in question no. 5 – the asset of management system.

5. What is management system?
A set of interrelated processes and their activities, that effectively meet the requirements of the customer and other interested parties.
The asset of management system:
- By defining processes and utilizing quality tools the work is organized and standardized, which is leading to improved and effective processes.
- Each process has its own indicator, which defines performance of the management system. Measuring performance of management system serves as a self-assessment, what is motivation for improving.
- Responsibility for each process and activity is defined, which prevents misunderstanding.
- Management system leads to prevention of nonconformities and defects, improvement of processes => increasing productivity, reducing costs.
- The goal is to increase the quality of products and services => increasing of competitiveness, getting new customers => higher income.

Online consulting

PRIMS, s.r.o. offers online consulitng as well, by filling this form, you can ask questions related to:
management systems in compliance with ISO standards,
ISO certification,
individual articles of standards,
tools and methods of management systems,
practical advice on specific cases,
etc.

Online consulting is free, designed for questions about basic information, refreshing theoretical knowledge, inspiration for solving specific cases, and up to expert advices. You can also ask for possible cooperation.

How to use the form:
1. Fill in the form with required information.
2. Don’t forget to press “send”.
3. You should receive a confirmation email, when sent.
4. Expect the answer in the shortest possible time.

Consent!
By submitting this form, I agree with the processing of my personal data in accordance with law no. 122/2013 from collection of Slovak republic laws - on the protection of personal data and on amendments to certain acts, for the purpose of online counseling in management systems, to the extent required in the form, and at the same time, I am aware of the authorization to deny this consent, in writing, at any time.

FORM

Online poradenstvo

Základné  otázky o manažérskych systémoch:

1. Čo je to ISO?

Skratka z anglického názvu International Organization for Standardization – je medzinárodná, nezávislá, mimovládna organizácia združujúca členov zo 163 národných normalizačných orgánov. Cez svojich členov, spája odborníkov, ktorí spoločne zdieľajú znalosti a rozvíjajú dobrovoľne, na základe konsenzu medzinárodné normy relevantné trhu, ktoré podporujú inovácie a prinášajú riešenia na globálne výzvy. Sídlo sa nachádza v Ženeve.
Jendnými z mnoha noriem, ktoré vydáva ISO sú aj normy pre manažérske systémy, ktorými sa spoločnosť PRIMS, s.r.o. zaoberá:
ISO 9001 – Systém manažérstva kvality
ISO 14001 – Systém manažérstva environmentu
OHSAS 18001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Norma nie vydaná organizáciou ISO, ale momentálne prebieha tvorba novej normy ISO 45001, ktorá normu OHSAS 18001 nahradí. Očakávaný dátum vydania je Február 2018.
IATF 16949 – Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle – Základom je norma ISO 9001, ktorú norma IATF 16949 doplňuje o požiadavky pre automobilový priemysel.

2. Ako môžem získať certifikát manažérskeho systému podľa ISO?
Postup ako získať certifikát:
1. Rozhodnutie manažmentu o tom, že chce implementovať manažérsky systém.
2. Identifikuje sa manažérsky systém – predmet, procesy, hranice systému.
3. Pripraví sa potrebná dokumentácia.
4. Spraví sa kontrola pomocou interného auditu.
5. Organizácia je pripravená na certifikačný audit, po úspešnom certifikačnom audite sa organizácií vystaví certifikát.
Prvý krok je rozhodnutie organizácie, druhý až štvrtý krok vypracováva spoločnosť PRIMS, s.r.o., piaty krok vykonáva certifikačná spoločnosť, ktorú si organizácia vyberie. Konzultačná a certifikačná činnosť musí byť nezávislá.

3. Pre koho je vhodný certifikát manažérskeho systému podľa ISO?
Certifikát manažérskeho systému podľa ISO je vhodný pre všetky organizácie, ktoré zvládnu prvý krok postupu ako získať certifikát (viď otázka č.2).

4. Je možné zaviesť manažérsky systém aj bez certifikácie ISO?
Áno, norma ISO slúži ako návod na implementáciu manažérskeho systému, nemusí byť certifikovaná, pre manažérsky systém sa môže organizácia rozhodnúť pre dôvody uvedené v otázke č. 5. – prínos manažérskeho systému.

5. Čo je to manažérsky systém?
Súbor vzájomne pôsobiacich procesov a ich činností, ktorý efektívne plní požiadavky zákazníka a iných zainteresovaných strán.
Jeho prínosom je:
- Definovaním procesov a využívaním nástrojov kvality sa vytvára prehľad v práci, práca sa štandardizuje čo vedie k zlepšovaniu a zefektívňovaniu procesov.
- Každý proces má svoj ukazovateľ, ktorý definuje výkonnosť systému, slúži ako samohodnotenie, čo je motiváciou pre zlepšovanie.
- Definujú sa zodpovednosti za jednotlivé procesy činnosti, čo zabraňuje nedorozumeniam.
- Vedie k prevencii chýb, zefektívňovaniu vykonávaných činností => zvyšovanie produktivity, znižovanie nákladov.
- Cieľom je zvyšovanie kvality ponúkaných produktov a služieb => zvyšovanie konkurencieschopnosti, získavanie nových zákazníkov => vyšší príjem.

Online poradenstvo

Spoločnosť PRIMS, s.r.o. ponúka tiež online poradenstvo. Prostredníctvom formulára sa môžete pýtať otázky súvisiace s:
manažérskymi systémami podľa noriem ISO,
certifikáciou ISO,
jednotlivými článkami noriem,
nástrojmi a metodikami manažérskych systémov
praktickými radami s konkrétnymi prípadmi
a pod.

Poradenstvo je bezplatné, je určené pre otázky na základné informácie, osvieženie teoretických znalostí, inšpirácie pri
riešení konkrétnych prípadov až po odborné rady. Opýtať sa môžete aj na prípadnú spoluprácu.

Postup:
1. Vyplňte formulár.
2. Nezabudnite kliknúť „Odoslať“.
3. Po odoslaní Vám príde potvrdzujúci email o prijatí otázky.
4. V najkratšom možnom čase očakávajte odpoveď.

 

Upozornenie:
Odoslaním tohto formulára súhlasím so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, na účel on-line poradenstva
v manažérskych systémoch, v rozsahu požadovanom
vo formulári a zároveň som si vedomý oprávnenia
kedykoľvek písomne odoprieť udelený písomný súhlas.

FORMULÁR

Kontakt

Kontakt:

PRIMS, s.r.o.

Ing. Peter Kardoš

Farská 3

010 01 Žilina, Slovenská Republika

Telefón: +421 948 303 295

email: peter.kardos@prims.sk

IČO: 50348388

DIČ: 2120289479

Referencie

Zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a príprava spoločnosti na dohľadový audit:

SAKER s.r.o.

Implementácia systému manažérstva kvality:

Právnik s.r.o.

DEBITOR s.r.o.

Externé inžinierstvo kvality:

Gnotec Čadca s.r.o.

Vypracovanie systému riadenia organizácie verejného podujatia:

Rajecký maratón

Seriál pretekov Grand Prix Turiec

Konzultácie pri navrhovaní a implementácií nových ukazovateľov výkonnosti produkcie:

ZVL Slovakia a.s.

Riadenie ľudských zdrojov:

High Sierra Pools, Inc.

Udržiavanie a zlepšovanie systému Just-In-Time:

Glovis Slovakia s.r.o.

Profil spoločnosti

  • Spločnosť PRIMS s.r.o. poskytuje služby v oblasti poradenstva v manažérskych systémoch podľa medzinárodných noriem ISO – ISO TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
  • Implementuje, udržiava, zlepšuje manažérske systémy, pripravuje spoločnosti na certifikačný/dohľadový audit, prakticky rieši jednotlivé články noriem, vykonáva interné audity manažérskych systémov.
  • Spolupracuje so spoločnosťami v automobilovom priemysle ako externé inžinierstvo kvality, vypracováva 8D reporty, PPAP dokumenty, FMEA analýzy, kontrol plány.
  • Vypracováva systém riadenia organizácie verejných podujatí.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj